Sectie 1 – Wat doen we met uw gegevens?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing: met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Sectie 2 – Toestemming

Hoe krijg je mijn toestemming? Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat u instemt met onze verzameling en het alleen voor die specifieke reden gebruikt. Als we om een secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen. Hoe trek ik mijn toestemming in? Als u na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen op info@yannucci.be

Sectie 3 – Informatieverschaffing

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt

Sectie 4 – Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken. Als onze winkel wordt gekocht of wordt samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

Sectie 5 – Vragen en contactgegevens

Als u toegang wilt hebben tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht wilt indienen of eenvoudigweg meer informatie zou willen, neem dan contact op met info@yannucci.be.

 


 

English version

Section 1 – What do we do with your data?

When you purchase something in our store, as part of the purchase and sale process, we collect the personal information you provide to us, such as your name, address and email address. When you search our store, we also automatically receive your computer’s Internet Protocol Address (IP address) to provide us with information that helps us learn more about your browser and operating system. Email marketing: With your permission, we may send you emails about our store, new products, and other updates.

Section 2 – Permission

How do you get my permission? When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange a delivery, or return a purchase, we imply that you agree to our collection and use it only for that specific reason. If we ask for your personal information for a secondary reason, such as marketing, we will ask you directly for your explicit consent or allow you to say no. How do I withdraw my consent? If you change your mind after your opt-in, you may withdraw your consent to contact you for further collection, use or disclosure of your information, at any time by contacting us on info@yannucci.be

Section 3 – Disclosure

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

Section 4 – Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time, so please review it regularly. Changes and clarifications take effect immediately after posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated so that you know what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, that we use and/or disclose. If our store is purchased or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we can continue to sell products to you.

Section 5 – Questions and contact details

If you would like to have access to, correct, change or delete personal information we have about you, file a complaint or simply want more information, please contact info@yannucci.be.

Section 6 – Additional Information

YANNUCCI reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of a product being sold out, YANNUCCI has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. YANNUCCI shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.
All enquiries : info@yannucci.be.

Hello there!

Good things come to those who sign up. New arrivals, Sales, Exclusive finds, The latest Yannucci news, …